รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QMR : Quality Management Representative)
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QAC : Quality Assurrance Committee)
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ QMR และ QAC

AUN-QA
EdPEx / TQA
- รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน กรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/TQA ณ วันที่ 21 พ.ค. 64
- รายชื่อผู้เคยเข้าอบรมหลักสูตรของ EdPEx/TQA ของคณะหน่วยงาน ณ วันที่ 14 ก.ค. 60

ความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

IQA
- รายชื่อผู้มีคณสมบัติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa