รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QMR : Quality Managemenet Representative)
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QAC : Quality Assurrance Committee)
ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ผู้รับผิดชอบงาน Ranking
ผู้รับผิดชอบงาน SDG

AUN-QA
EdPEx / TQA
- รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน กรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/TQA ณ วันที่ 20 มี.ค. 66
- รายชื่อผู้เคยเข้าอบรมหลักสูตรของ EdPEx/TQA ของคณะหน่วยงาน ณ วันที่ 14 ก.ค. 60

ความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

IQA
- รายชื่อผู้มีคณสมบัติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557

Copyright ©2019 : Center of Quality Management: Prince of Songkla University
0 7428 2940-3 psu-qao@group.psu.ac.th ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์