คำสั่ง / ระเบียบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อื่นๆ
Copyright ©2019 : Center of Quality Management: Prince of Songkla University
0 7428 2940-3 psu-qao@group.psu.ac.th ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์