คำสั่ง / ระเบียบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อื่นๆ
Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa