วิสัยทัศน์ : สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่มาตรฐานสากล
โครงการอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment)"

**แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเป็น ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ (Grand Convention Hall A) ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แจ้งรายละเอียดสำหรับคณะ/หน่วยงานที่ประเมินคุณภาพภายในเต็มรูปแบบ (หมดเขตวันที่ 12 เมษายน 2566)
แผนการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินฯ
แบบฟอร์มรายงานผล EdPEx ระดับคณะ
แบบฟอร์มรายงานผล /SAR ระดับหลักสูตร
ตาราง Common Data Sets ระดับคณะ / หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ในการ Commit KPIs ระดับคณะ
ข่าวสารประกันคุณภาพ

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa