วิสัยทัศน์ : สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่มาตรฐานสากล
แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน และหลักสูตร ในระบบ MAS
โครงการอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ TQA (Self-Assessment)”
โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 (Assessor Calibration) รุ่นที่ 1 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2566)
แผนการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินฯ
แบบฟอร์มรายงานผล EdPEx ระดับคณะ
แบบฟอร์มรายงานผล /SAR ระดับหลักสูตร
ตาราง Common Data Sets ระดับคณะ / หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ในการ Commit KPIs ระดับคณะ
ข่าวสารประกันคุณภาพ

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa