วิสัยทัศน์ : สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่มาตรฐานสากล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับกรอก QS Academic Reputation Survey 2022 (มอ 003.7/65-ว523) การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ /หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ (แบบเต็มรูปแบบ)
แผนการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินฯ
แบบฟอร์มรายงานผล EdPEx ระดับคณะ
แบบฟอร์มรายงานผล /SAR ระดับหลักสูตร
ตาราง Common Data Sets ระดับคณะ / หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ในการ Commit KPIs ระดับคณะ
ข่าวสารประกันคุณภาพ

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa