?>
คู่มือจากหน่วยงานภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


คู่มือการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
คณะ /มหาวิทยาลัย


หน่วยงานสนับสนุน


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
คู่มือประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ

คู่มือ EdPEx / TQA

คู่มือบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa