หนังสือรวบรวมบทคัดย่อ

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการฯ
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
กำหนดการประชุมวิชาการฯ
20 มกราคม 2563
เวลา กิจกรรม
08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียนเข้างาน ณ ห้องประชุมดวงชนก
09:00 - 09:15 น. พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (Thailand Quality Education Forum 2020)
กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:15 - 09.30 น. พิธีมอบของที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.30 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Changing QA System in Higher Education) โดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12:00 น. President’s Talk เรื่อง การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ด้วยระบบคุณภาพ โดย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. บรรยาย หัวข้อ Future Skills Employers wanted โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรอุมา ชัยวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14:00 - 14:15 น. Poster Share & Learn Session
14.15 - 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14:30 – 16:30 น. 3 Parallel Sessions
ห้อง A : AUN-QA B : EdPEx C : IQA / สภาวิชาชีพ
ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. กฤษ อังคนาพร
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงานและประกันคุณภาพองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานร่วม ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14.30-15.30 น. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ เกณฑ์ AUN-QA ในประเทศไทย การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย โดย Interprofessional Education Forum
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เอกสารประกอบการบรรยาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารประกอบการบรรยาย
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
ประธานหลักสูตร วทบ.สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
เอกสารประกอบการบรรยาย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกสารประกอบการบรรยาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
ตัวแทนจาก หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (Bioinformatics and Systems Biology Program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เอกสารประกอบการบรรยาย
15.30-15.45 น. Oral presentation A1 : ประสบการณ์การประยุกต์ใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ร่วมกับ Guide to AUN-QA Assessment at Program Level v.3.0 ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
เอกสารประกอบการบรรยาย
Oral presentation B1 :การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
นำเสนอโดย คุณวันธกาลย์ เสาศิริ และ คุณกิตติยา เยือกเย็น
เอกสารประกอบการบรรยาย
Oral presentation C1 :AACSB ACCREDITATION AT THE COLLEGE OF MANAGEMENT, MAHIDOL UNIVERSITY (CMMU)
นำเสนอโดย ดร.เกรียงไกร ตั้งคุณสมบัติ
เอกสารประกอบการบรรยาย
15.45-16.00 น. Oral presentation A2 :บทเรียนจากการรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยสถาบันวิชาชีพด้านห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร
นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และ ดร.สรคม ดิสสะมาน
เอกสารประกอบการบรรยาย
Oral presentation B2 :การมัดใจลูกค้าด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอโดย คุณกฤติกา สุนทร และ คุณประภาพร มณฑาทิพย์
เอกสารประกอบการบรรยาย
Oral presentation C2 :Assessment of Student Learning Outcome for Assurance of Learning at Business Division Mahidol University International College
นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวี ประทุมสุวรรณ์
เอกสารประกอบการบรรยาย
16.00-16.15 น. Oral presentation A3 :การพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ Outcome-Based Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2558 – 2562
นำเสนอโดย คุณกัทลี คุรุกุล และ คุณบุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
เอกสารประกอบการบรรยาย
Oral presentation B3 :ความท้าทายของระบบประกันคุณภาพการศึกษาข้ามพรมแดนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
นำเสนอโดย คุณจิราภรณ์ เรืองยิ่ง และ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
Oral presentation C3 :แนวทางการสร้างกลไกการบริหารงานวิจัยในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
นำเสนอโดย คุณวราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
เอกสารประกอบการบรรยาย
16.15-16.30 น. Oral presentation B4 : การขับเคลื่อน EdPEx ในสภาวะการณ์ที่ระดับการพัฒนาและความพร้อมของส่วนงานมีความแตกต่างกัน: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
นำเสนอโดย คุณปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย
เอกสารประกอบการบรรยาย
Oral presentation C4 : กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี
นำเสนอโดย นางสาาวโรสนานี แวหะยี
เอกสารประกอบการบรรยาย
17:30 – 19:30 น. งานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าประชุม
21 มกราคม 2563
เวลา กิจกรรม
9.00-10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ประโยชน์จาก Ranking ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย Mr.E Way Chong Regional Director จาก QS Ranking
เอกสารประกอบการบรรยาย
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง บทบาทของงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสารประกอบการบรรยาย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การเสวนา หัวข้อ Internal Quality Assurance System:University Autonomy โดย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ AUN Executive Director ASEAN University Network
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงานและประกันคุณภาพองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
ดำเนินรายการโดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.00-15.30 น. พิธีปิดการประชุม
Conference Topics
 • ทิศทางระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Changing QA System in Higher Education)
 • การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ด้วยระบบคุณภาพ
 • Future Skill Employers wanted
 • การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ในประเทศไทย
 • การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
 • Interprofessional Education Forum
 • การใช้ประโยชน์จาก Ranking ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 • บทบาทของงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 • Internal Quality Assurrance System : University Autonomy
 • รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
  ร่วมส่งผลงานวิชาการ
  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  ตัวอย่าง
  รูปแบบการจัดพิมพ์ผลงาน
  ประกาศผล
  การพิจารณาผลงานวิชาการ


  1 ส่งผลงานวิชาการภายใต้หัวข้อ QA in Practice
  2 ผู้ส่งผลงานวิชาการสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ทาง http://www.qais.psu.ac.th/tqed_abstract.php ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
  3 คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานของท่าน และประกาศผลการพิจารณาผลงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (คัดเลือกโดยคณะกรรมการ) ได้แก่
  • Oral Presentation
  • Poster Presentation
  **ในส่วนของรายละเอียด รูปแบบในการนำเสนอในวันประชุมฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
  4 ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.qais.psu.ac.th/tqed.php มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนส่งผลงานของท่านไม่สมบูรณ์
  5 ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ (ภายหลังการพิจารณาผลงาน) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม – 10 มกราคม 2562 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแบบ Oral Presentation ยกเว้นค่าลงทะเบียน (1 ท่าน / 1 ผลงาน)
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแบบ Poster Presentation ชำระค่าลงทะเบียน 50 % ( 2,000 บาท / ท่าน /ผลงาน )
  • ผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือก อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท / ท่าน /ผลงาน
  6 บทคัดย่อของผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และนําเสนอในวันงานจะถูกรวบรวมและจัดพิมพ์ในหนังสือรวบรวมบทคัดย่อของงานประชุม

  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ
  วันที่ 20-21 มกราคม 2563
  ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
  ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฯ
  ระบบ
  แจ้งการชำระค่าธรรมเนียม


  ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ : http://www.qais.psu.ac.th/tqed.php

  โปรดสนใจ
  1.ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip) กลับไปยัง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 72 ชั่วโมง (ในวันทำการ) สำหรับผู้ส่งผลงานจะได้รับ ใบแจ้งการชำระเงิน หลังจากประกาศผลการพิจารณาผลงาน
  2.โปรดชำระเงิน / โอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ท่านได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip)หากชำระเงินล่าช้า การลงทะเบียนอาจถูกปฏิเสธ ดูรายละเอียด
  3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว เราถือวันประทับตราของธนาคาร หรือเวลาในการโอนเงินที่ท่านได้แจ้งบนระบบเป็นสำคัญ
  4.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานบน ระบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม (โปรดคลิก)
  5.ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนหลังการชำระเงิน โปรดแสดงอีเมล์นี้เพื่อรับเอกสารและเข้าร่วมงาน ในวันที่ 20 มกราคม 2562

  การลงทะเบียนร่วมงาน สำหรับบุคคลทั่วไป
  Early-bird ลงทะเบียนล่วงหน้า
  ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 10 มกราคม 2563
  4,000 บาท / คน
  ขยายเวลา

  การลงทะเบียนร่วมงาน สำหรับผู้ร่วมส่งผลงาน
  1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2562
  3. การชำระเงินค่าลงทะเบียน (หลังประกาศผลการพิจารณาผลงาน 20 ธันวาคม 2562) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 ดังนี้
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแบบ Oral Presentation ยกเว้นค่าลงทะเบียน
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแบบ Poster Presentation ชำระค่าลงทะเบียน 50 % (2,000 บาท / คน /ผลงาน)
  • ผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือก อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท / คน /ผลงาน
  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email: tqed2020@gmail.com


  * ค่าลงทะเบียนครอบคลุมการประชุมทั้ง 2 วัน รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุม (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมประชุมวิชาการฯ
  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook page : TQEd2020
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  E-mail: tqed2020@gmail.com
  Tel. 0 7428 2940-2 , 0 7428 2822

  สถานที่จัดประชุม
  ณ ห้องประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา (หาดป่าตอง) จังหวัด ภูเก็ต


  แบบฟอร์มสำรองห้องพัก (โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา)
  Website : https://www.duangjittresort-spa.com/
  Tel: +66 (0) 76 366 333 Fax: +66 (0) 76 366 321

  รายชื่อโรงแรมที่พักใกล้เคียง


  Google map
  18 Prachanukroh Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150 Thailand
  Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
  0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa