กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa