กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
Copyright ©2019 : Center of Quality Management: Prince of Songkla University
0 7428 2940-3 psu-qao@group.psu.ac.th ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์