ปีที่ 11

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 59

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 59
ปีที่ 10

ฉบับที่ 2 เม.ย.-ก.ย. 58

ฉบับที่ 3 ต.ค.-ธ.ค. 58
ปีที่ 9

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 57

ฉบับที่ 2 ก.ค-ธ.ค. 57
ปีที่ 8

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 56

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 56

ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 56

ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 56
ปีที่ 7

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 55

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 55

ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 55

ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 55
ปีที่ 6

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 54

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 54

ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 54

ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 54
ปีที่ 5

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 53

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 53

ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 53

ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 53
ปีที่ 4

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 52

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 52

ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 52

ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 52
ปีที่ 3

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 51

ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 51

ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 51
ปีที่ 2

ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 50

ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 50

ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 50
ปีที่ 1

ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.49
Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa