เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จำนวน 100 มหาวิทยาลัย ในชื่อ Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2014 โดยมีกลุ่มประเทศที่ติดกลุ่มในการจัดอันดับทั้งสิ้น 22 ประเทศจากทั่วโลก จากการสำรวจกลุ่มประเทศใน FTSE Group ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
ในการจัดอันดับตามกลุ่มประเทศดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 89 โดยมีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 5 แห่ง ติดอยู่ในการจัดอันดับในกลุ่ม 100 มหาวิทยาลัยแรกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2014 ของ Times Higher Education ได้แก่

  • อันดับที่ 29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
  • อันดับที่ 52 มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อันดับที่ 82 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อันดับที่ 85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อันดับที่ 89 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของ Times Higher Education ในครั้งนี้นั้น นับเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นครั้งแรก โดยกลุ่มประเทศ "BRICS" ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอันประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยชื่อ BRICS ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการย้ายอำนาจเศรษฐกิจโลก จากกลุ่มพัฒนาแล้วอย่าง G7 มาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้ง 5 ประเทศ ประกอบรวมกับกลุ่มประเทศ "Emerging Economies" ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

การจัดอันดับครั้งนี้ทาง Times Higher Education ยังคงยึดระเบียบวิธีวิจัยและตัวชี้วัดปกติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเหมือนเดิม ได้แก่ 13 ตัวชี้วัด จาก 5 กลุ่มใหญ่ในด้าน การสอน งานวิจัย การอ้างถึงผลงานทางวิชาการ รายได้จากภาคอุตสาหกรรม และสายตาจากนานาชาติที่มองมหาวิทยาลัย

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa