ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 Fax : 0 7428 2943
 โทรศัพท์ : 0 7428 2943, 0 7428 2940 -2 (เบอร์ภายใน 2940 , 2941 , 2942 , 2943)
 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th
Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa