แผนกลยุทธ์สำนักงานประกันคุณภาพ 2555-2558
แผนกลยุทธ์สำนักงานประกันคุณภาพ 2555-2559
แผนกลยุทธ์สำนักงานประกันคุณภาพ 2550-2554
  
วิสัยทัศน์
  สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ/ภารกิจ
  1. ประสานและส่งเสริมให้มีการนำนโยบาย/แผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณภาพ
  2. เสริม สร้างและพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ด้วยการประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่มีงานวิจัยเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม
  3. พัฒนาพันธมิตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ
  4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  5. ให้ บริการวิชาการด้านประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ให้สอดคล้องและตอบสนอง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. เพื่อบูรณาการระบบประกันคุณภาพในทุกระบบการ ทุกขั้นตอน ทุกระดับ อย่างครอบคลุมชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู่ “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture)
  3. เพื่อพัฒนาสำนักงานประกันคุณภาพ ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย
  1. บูรณาการระบบประกันคุณภาพกับระบบบริหารของมหาวิทยาลัย
  2. บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ
  3. บูรณาการระบบประกันคุณภาพกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  4. พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online ที่สามารถรายงาน ก.พ.ร., สมศ., KPIs, การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
  5. พัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ระบบสากล
Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa