คู่มือ

แบบฟอร์ม SAR
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร (ฉบับเต็ม)
แบบฟอร์มเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรของ สกอ. (บทที่ 2 หลักสูตร) ตามระดับและประเภทของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2548
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2558
แบบฟอร์ม SAR ระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มรายงานผล
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2548
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2558
แบบฟอร์มรายงานผล ระดับบัณฑิตศึกษา
Common Data Sets
การคำนวณค่า FTE ระดับหลักสูตร ในเกณฑ์ AUN 6
ข้อมูลอื่นๆ
Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa