วัตถุประสงค์ 5ส.
  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานประกันคุณทุกคนมีความสมัครสมานสามัคคี และร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
  2. เพื่อพัฒนาสำนักงานประกันคุณภาพให้เป็นหนึ่งด้านสถานที่ทำงานน่าอยู่ โดยนำกิจกรรม 5ส. เข้ามาพัฒนา
  3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานประกันคุณภาพที่ทำ 5ส. ประสบความสำเร็จ สร้างความพึงพอใจ และประทับใจ แก่ผู้มาเยี่ยมเยียน

นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส.
  1. ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานประกันคุณภาพทุกคน ถือว่า การดำเนินกิจกรรม 5ส. เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน และถือเป็นงานประจำที่ทุกคนจะต้องทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
  2. การดำเนินกิจกรรม 5ส. จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเป็นนิสัย ลงสู่หัวใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน
  3. การทำกิจกรรม 5ส. ให้สำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือ เป็นผู้มีเกียรติควรแก่การยกย่องชมเชย และถือเป็นผลงานในการประเมินความดีความชอบประจำปี

เป้าหมาย 5ส. สำนักงานประกันคุณภาพ
  1. ให้ทุกพื้นที่ของสำนักงานประกันคุณภาพ มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
  2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรม 5ส. ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  3. ให้สำนักงานประกันคุณภาพได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ์

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa