ผู้บริหาร
นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
โทร 0 7428 2813
E-mail : boonprasit.k@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
โทร 0 7428 2829
E-mail : sokaranr@medicine.psu.ac.th

บุคลากร
นางสาวกิตติยา แสะอาหลี
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร
โทร 0 7428 2941
E-mail : kittiya.s@psu.ac.th
รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก, งานประเมินและติดตามงานประกันคุณภาพ ,งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

นางสาวศศิประภา ทองคำ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร 0 7428 2940
E-mail : sasiprapa.t@psu.ac.th
รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ,KPIs ,CHE-QA Online

นางสาววิไลลักษณ์ จงธนภัทรสกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร 0 7428 2940
E-mail : wilailuk.j@psu.ac.th
รับผิดชอบ : การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings)

นางสาวพยุดา ขาวพิมล
นักวิชาการศึกษา
โทร 0 7428 2942
E-mail : payuda.k@psu.ac.th
รับผิดชอบ : การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, การเงิน

นางสาวธนภรณ์ อินทมะโน
นักวิชาการศึกษา
โทร 0 7428 2942
E-mail : thanaporn.i@psu.ac.th
รับผิดชอบ : ระบบบริหารการเงิน(MAS), Best Practice, ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
นางสาวกนกอร จันทรวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร 0 7428 2943
E-mail : kanokon.j@psu.ac.th
รับผิดชอบ : งานบริหารจัดการทั่วไป, งานธุรการ, งานพัสดุ
Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa