วิสัยทัศน์ : สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่มาตรฐานสากล
งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 โครงการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA for programme Assessment” แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเพื่อการดำเนินการด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ไฟล์ RECORD โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 (Assessor Calibration) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566)

แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน และหลักสูตร ในระบบ MAS

แผนการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินฯ
แบบฟอร์มรายงานผล EdPEx ระดับคณะ
แบบฟอร์มรายงานผล /SAR ระดับหลักสูตร
ตาราง Common Data Sets ระดับคณะ / หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ในการ Commit KPIs ระดับคณะ
ข่าวสารประกันคุณภาพ

Copyright ©2019 : Center of Quality Management: Prince of Songkla University
0 7428 2940-3 psu-qao@group.psu.ac.th ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์